Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1. Itho Daalderop: de BVBA Itho Daalderop Belgium met ondernemingsnummer 0834.385.090.

1.2. Klant: elke natuurlijke of rechtspersoon die voor de verkoop en/of levering van enig goed of diensten (mede) met het oog op zijn professionele activiteiten een beroep doet op Itho Daalderop of die aan Itho Daalderop verzoekt daarvoor enig voorstel te formuleren.

Artikel 2: Algemeen

2.1. Onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overige rechtshandelingen die Itho Daalderop doet als verkoper of leverancier en op alle overeenkomsten die zij als verkoper of leverancier sluit.

2.2. De voorwaarden van de Klant zijn in geen geval van toepassing, zelfs al bepalen deze het tegendeel en zelfs indien deze later zijn meegedeeld. De Klant wordt geacht de huidige Algemene Verkoopvoorwaarden van Itho Daalderop zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard, tenzij hij uitdrukkelijk schriftelijk protesteert binnen de 8 dagen na ontvangst ervan.

2.3. Bij tegenstrijdigheid tussen een bepaling uit de onderhavige Algemene Verkoop-voorwaarden en de schriftelijke overeenkomst die Itho Daalderop met de Klant heeft gesloten, heeft de corresponderende bepaling uit de overeenkomst voorrang.

2.4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en zullen Itho Daalderop Nederland en de Afnemer in overleg treden om bedoelde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk doel en strekking van bedoelde bepalingen benaderen

Artikel 3: Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Itho Daalderop zijn vrijblijvend totdat de Klant een schriftelijke orderbevestiging van Itho Daalderop heeft ontvangen. Bij ontvangst door de Klant van de orderbevestiging komt de overeenkomst tot stand. 

Artikel 4: Prijzen

Enkel de prijsopgaven gedaan door Itho Daalderop in de orderbevestiging zijn bindend.

Artikel 5: Leveringstermijn

5.1. De leveringstermijn wordt door Itho Daalderop bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Een overschrijding van de bij benadering opgegeven leveringstermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst.

5.2. Indien Itho Daalderop zich uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verbonden tot naleving van een leveringstermijn, gaat zij er bij de vaststelling van de leveringstermijn van uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.

5.3. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Itho Daalderop bekend waren toen zij de bindende leveringstermijn vaststelde, kan Itho Daalderop zonder enige schadevergoeding te zijn verschuldigd de leveringstermijn verlengen met de tijd nodig om de bestelling onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van Itho Daalderop kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra haar planning dit toelaat, eveneens zonder dat Itho Daalderop enige schadevergoeding is verschuldigd. Itho Daalderop zal de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen binnen de 7 dagen na kennisname door Itho Daalderop van de onvoorziene omstandigheden.

5.4. De leveringstermijn gaat pas in wanneer Itho Daalderop over alle voor de uitvoering van de bestelling noodzakelijke gegevens beschikt, de eventueel overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de bestelling is voldaan.

Artikel 6: Levering

6.1. Levering geschiedt steeds op het gelijkvloers van het door de Klant opgegeven afleveringsadres, tenzij anders is overeengekomen. Het afleveringsadres dient langs ver-harde wegen te liggen en met gewoon transportmiddel bereikbaar te zijn.

6.2. Voor leveringen voor een totaalbedrag lager dan 250 Euro behoudt Itho Daalderop zich het recht voor de vrachtkosten in rekening te brengen.

6.4. Levering kan om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden.

6.5. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 9.1. gaat het risico van het goed op de Klant over op het moment dat Itho Daalderop het goed levert aan de Klant.

Artikel 7: Overmacht

7.1. Geen van beide partijen zal aansprakelijk zijn voor de vertraging of tekortkoming in de uitvoering van haar verbintenissen, indien deze vertraging of tekortkoming door overmacht is ontstaan.

7.2. Elke partij heeft de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen, zonder enige schadevergoeding van de ene aan de andere partij, indien de overmacht aanhoudt of redelijkerwijze vaststaat dat ze zal aanhouden gedurende een periode van meer dan 3 maanden.

7.3. Overmacht duidt op alle gebeurtenissen die onafhankelijk zijn van de wil der partijen. De volgende niet-limitatieve gebeurtenissen worden beschouwd als gevallen van overmacht: staking of lock-out, opstand, oorlog, inbeslagname, embargo, brand, overstroming, aardbevingen, het ineenstorten van het informaticasysteem wegens een oorzaak die partijen volledig vreemd is, al dan niet veroorzaakt door een virus, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen en beperkingen in het energieverbruik.

Artikel 8: Betaling

8.1. Elke factuur dient betaald te worden binnen de 30 (dertig) dagen na factuurdatum. Bij het verstrijken van de betalingstermijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 15% op de factuurbedragen verschuldigd, met een minimum van 150 Euro, alsook een nalatigheidsintrest van 1% per maand op de factuurbedragen.

8.2. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

8.3. Elk protest in verband met een factuur dient per aangetekend schrijven te worden gemeld binnen de betalingstermijn en dit op straffe van verval.

Artikel 9: Eigendomsoverdracht

9.1. Itho Daalderop behoudt het eigendomsrecht op de geleverde goederen tot op het moment van de volledige betaling van de door de Klant verschuldigde bedragen.

9.2. Zolang er op geleverde goederen een eigendomsvoorbehoud rust, mag de Klant deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

9.3. Nadat Itho Daalderop haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de geleverde goederen terughalen. De Klant staat Itho Daalderop toe de plaats te betreden waar deze goederen zich bevinden.

Artikel 10: Gebreken

10.1. Zichtbare gebreken dienen schriftelijk binnen de 8 dagen na de levering van de goederen te worden meegedeeld aan Itho Daalderop. Bij gebreke van dergelijk protest, erkent de Klant uitdrukkelijk dat de levering beantwoordt aan zijn bestelling en dat de goederen vrij zijn enig zichtbaar gebrek.

10.2. Behoudens wanneer het gebrek, gelet op de stand van de techniek, voor Itho Daalderop onnaspeurbaar was, vrijwaart Itho Daalderop de Klant voor verborgen gebreken betreffende de door haar geleverde goederen, en dit gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden na de levering. Op straffe van verval moet de Klant het vast-gestelde gebrek binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt schriftelijk meedelen aan Itho Daalderop.

10.3. Indien de Klant een zichtbaar gebrek conform artikel 10.1. heeft gemeld, of indien hij een binnen de waarborgtermijn vastgesteld gebrek heeft gemeld conform artikel 10.2.zal Itho Daalderop het gebrekkige goed binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen of, indien zij dit nodig acht, vervangen. Nadat Itho Daalderop hem daartoe heeft uitgenodigd zal de Klant het gebrekkige goed franco terugsturen in een adequate verpakking.

10.4. De Klant kan zich enkel beroepen op de rechten die artikel 10.3. hem toekent in geval van normaal gebruik van de goederen en noch hij noch een derde na de levering enig onderdeel van een goed hebben aangepast of incorrect gerepareerd.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1. Itho Daalderop is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt die het recht-streeks en uitsluitend gevolg is van een aan Itho Daalderop toe te rekenen tekortkoming, tenzij de wet anders dwingend voorschijft. Komt daarbij, voor zover dit wettelijk kan worden uitgesloten, niet voor vergoeding door Itho Daalderop in aanmerking: de onrechtstreekse schade zoals maar niet beperkt tot winstderving, personeelskosten, tijdsverlies, afbreuk aan het imago of de reputatie van de Klant, schade aan derden, verlies van klanten of verlies van gegevens.

11.2. Voor zover wettelijk toegelaten is de aansprakelijkheid van Itho Daalderop in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de Klant in uitvoering van de overeenkomst en exclusief BTW dient of diende te betalen aan Itho Daalderop.

Artikel 12: Opschorting en beëindiging

Ieder van de partijen is gerechtigd de overeenkomst van rechtswege zonder ingebreke-stelling te beëindigen indien de andere partij de overeenkomst schendt en deze toerekenbare wanprestatie niet binnen een termijn van 14 dagen na een schriftelijke ingebrekestelling van de wederpartij rechtzet.

Artikel 13: Afstand van recht

Geen van de partijen wordt geacht afstand te hebben gedaan van enig recht of verhaal voortvloeiende uit deze Overeenkomst of uit enige tekortkoming of wanprestatie eronder, behalve indien zulke partij dit doet op schriftelijke wijze.

Artikel 14: Deelbaarheid

Als één of meerdere van de clausules van deze Algemene Verkoopvoorwaarden ongeldig zou(den) zijn of worden en/of nietig en/of onbestaand worden verklaard en/of onafdwingbaar zou(den) zijn, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de andere clausules van de Algemene Verkoopvoorwaarden. In dat geval zijn Itho Daalderop en de Klant ertoe gehouden de clausule te vervangen door een clausule die het dichtst aansluit bij de intentie en de geest van de clausule die ongeldig is, nietig of onbestaand is verklaard of onafdwingbaar is.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden en alle overeenkomsten die Itho Daalderop als verkoper of leverancier sluit, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Het Weens Koopverdrag (Verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken) en het Verdrag inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken, gedaan te New York op 14 juni 1974, zijn daarop niet van toepassing.

15.2. In geval van betwistingen zijn de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van Itho Daalderop bevoegd. Itho Daalderop mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

15.3. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen, zoals bijvoorbeeld arbitrage of bemiddeling.